Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Výtvarný odbor


Vytvarný odbor
Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi prostredníctvom aktívnej výtvarnej činnosti využívať výtvarný jazyk ako umelecký prostriedok komunikácie. Štúdium vo výtvarnom odbore ponúka vedľa nových možností vyjadrenia i témy na základe vnímania okolitého sveta, umožňuje adekvátne reagovať výtvarnými prostriedkami, poskytuje ucelený prehľad o výtvarnom umení, pomáha vyhraniť názor a vníma dôležitosť vlastnej tvorby ako súčasť osobného naplnenia.
Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja výtvarné dispozície žiakov - vnímanie, myslenie a vyjadrovanie, predstavivosť, estetické cítenie a tvorivosť. Výtvarný prejav je ovplyvnený množstvom schopností, ktorých rozvíjanie sa premieta do formovania osobnosti dieťaťa. S jeho rozumovým, emocionálnym a výtvarným vývojom sa vyvíjajú výtvarné formy, ktoré používa a ktoré ho obohacujú. Základné vyjadrovacie prostriedky a obrazové znaky ponúkajú spôsoby ako myšlienky urobiť zrozumiteľnými. Žiak sa učí pomenovať a porovnávať znaky a prvky výtvarného jazyka, s nimi svoje pocity, postrehy a myšlienky. Naväzuje a prehlbuje výtvarné vzťahy, reflektuje názory druhých, rešpektuje odlišný výtvarný prejav. Dokáže intuitívne a neskôr vedome používať výtvarný jazyk, materiály a nástroje. Porozumenie výtvarnému jazyku, vrátane jeho aplikácie vo výtvarnom umení, pomáha nachádzať celoživotný vzťah k výtvarnej kultúre.