Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Rada školy


 
Rada školy podľa § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Zloženie Rady školy pri Základnej umeleckej škole vo Zvolene, Nádvorná 10:

zástupcovia školy:
Oľga Krúdyová, DiS. art., pedagóg ZUŠ, predseda
Mgr. Ladislav Vojtuš, PhD., pedagóg ZUŠ, podpredseda
Eva Klimentová, nepedagogický zamestnanec

zástupcovia rodičov:
Ing. Igor Barták
Mgr. Lenka Harichová
Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
JUDr. Lucia Ulianková

zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Michal Hybský
Rastislav Karczub
Mgr. Monika Michalcová
Ing. Zuzana Niščáková