Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Rada školy


 
Rada školy podľa § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Zloženie Rady školy pri Základnej umeleckej škole vo Zvolene, Nádvorná 10:

Mgr. Ladislav Vojtuš, PhD., pedagóg ZUŠ, predseda
Oľga Krúdyová, DiS. art., pedagóg ZUŠ
Liliana Husová, hospodárka ZUŠ
Mgr. Denisa Barancová, zástupca rodičov
JUDr. Ivana Sirányiová, zástupca rodičov
Ing. Gustáv Knáč, zástupca rodičov
Mgr. Lucia Leštáchová, zástupca rodičov
Ing. Lenka Balkovičová, zástupca zriaďovateľa
Ing. Zuzana Niščáková, zástupca zriaďovateľa
Mgr. Monika Michalcová, zástupca zriaďovateľa
Mgr. Michal Hybský, zástupca zriaďovateľa