Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

História školy


 
Po 1. svetovej vojne, v roku 1919, sa na Slovensku zakladali významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Myšlienku založenia hudobnej školy vo Zvolene podporoval aj vtedajší starosta mesta, Dr. Oto Rosenauer a za týmto účelom niekoľkokrát úradne vycestoval do Prahy.
O vznik Zvolenskej hudobnej školy sa zaslúžil Ľudovít Izák-Lihovecký, učiteľ, skladateľ, hudobný poradca a riaditeľ Ľudovej chlapčenskej školy a Gustáv Šimkovič, evanjelický kantor a dirigent, hudobný skladateľ.
Zápisnica zo zriaďujúceho zhromaždenia z 19. októbra 1919 potvrdzuje jej založenie a v škole sa 1. novembra 1919 začína vyučovať.
Podľa pramenných zdrojov Zvolenská hudobná škola, súčasná Základná umelecká škola, je teda najstaršou hudobnou školou svojho druhu na Slovensku i keď v niektorých literatúrach sa prvenstvo pripisuje bratislavskej hudobnej škole, zriadenej až 6. novembra 1919, dnešnému Konzervatóriu.
Škola začínala s vyučovaním iba hudobných predmetov. Spočiatku sa vyučovalo v byte správcu školy Gustáva Šimkoviča, na Štefánikovej ulici č. 25. Neskôr mesto umiestnilo školu do priestorov prázdnej škôlky.
Prvý učiteľský zbor pozostával z piatich členov: Ľudovít Izák – Lihovecký, Gustáv Šimkovič, Stanislav Smetana, Fraňo Roth a Viliam Figuš Bystrý, ktorý významne zasiahol do histórie školy.
Prvým riaditeľom sa stal Ľudovít Izák – Lihovecký, no po 2 mesiacoch sa zo zdravotných dôvodov funkcie riaditeľa vzdal. Na jeho miesto zasadol 1. januára 1920 spoluzakladateľ Gustáv Šimkovič a školu viedol 34 rokov.
V roku 1925 sa škola presťahovala do Ďuriančikovho domu na Trhovej ulici, kde zotrvala až do roku 1965, no zároveň získala niekoľko miestností v ďalších troch budovách mesta.
S počtom 240 žiakov a 7 učiteľov bola v roku 1935 druhou najväčšou hudobnou školou na Slovensku.
1.decembra 1954 sa úlohy riaditeľa chopil Július Kontšek Po ňom sa na tejto pozícii vystriedali Ján Winkler, Jolana Turčanová a Ján Kamhal.
4. decembra 1961 vznikol tanečný odbor s prevádzkou pohybovej výchovy v prenajatej miestnosti Priemyselnej školy.
Ako posledný sa 1. septembra 1962 otvoril odbor výtvarný. Tento neskorý vznik zapríčinil Odbor školstva a kultúry vydaním nesúhlasu na otvorenie, z dôvodu obáv prekročenia mzdového fondu. Preto škola sama zaistila materiálne aj finančné zabezpečenie potrebné pre jeho otvorenie.
Rozšírením o výtvarný a tanečný odbor nastala priestorová kríza, ktorá bola vyriešená po rozsiahlych rokovaniach pridelením budovy Štátnej banky, dnešnej Československej obchodnej banky na rohu ulíc Jiskrova a Sládkovičova. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo až v marci 1966, keď už aj literárno-dramatický odbor bol umiestnený pod jednou strechou s ostatnými odbormi, nakoľko dovtedy pracoval v budove divadla.
Vo Zvolenskej Ľudovej škole umenia literárno-dramatický odbor existoval už od 1. novembra 1961. Chýbal však materiál pre prácu so žiakmi, vyhovujúce priestory a tiež kvalifikovaní učitelia, čo spôsobilo, že odbor počas niektorých rokov nepracoval.
Ku kvantitatívnemu rastu prispeli pobočky, ktoré škola vytvorila v roku 1963 v Krupine, 1965 na Sliači a 1966 v Detve.
V 70-tych rokoch školu navštevovalo vyše 1000 žiakov.
1. septembra 1972 bola poverená riadením školy Mária Mázorová, dovtedy vedúca tanečného odboru. V roku 1982 odišla do dôchodku a na jej miesto bola zvolená Viera Drozdová.
V júli 1988 sa škola kvôli rekonštrukcii budovy dočasne presťahovala do priestorov Strednej zdravotníckej školy. Do pôvodnej budovy sa už nevrátila, nakoľko budovu získala Tatra banka.
Zmeny v roku 1989 mali dopad aj na školstvo a jeho reorganizácia priniesla zmenu riaditeľov. Od roku 1990 riadil školu Milan Koppal. Po jeho odchode do dôchodku bola 1. júla 2009 do funkcie riaditeľky zvolená Iveta Vitovská, ktorá tento post vykonáva dodnes.
Od roku 1994 sídli škola v priestoroch bývalých Jegorovových kasární.
Dôležitú úlohu v jej histórii zohrali všetci zamestnanci, ktorí položili základy a formovali jej úroveň. Aj napriek niekoľkým zmenám a nepriaznivý vplyvom si dokázala počas svojej 95 ročnej existencie udržať svoju ako kvalitatívnu, tak aj kvantitatívnu úroveň. Svojim vzdelávacím programom dokáže napriek silnej konkurencii súkromných škôl stále osloviť viac ako 720 žiakov, pod vedením 30 členného pedagogického zboru.
Množstvom a kvalitou svojich prezentačných vystúpení stále dokazuje, že jej patrí popredné miesto v oblasti kultúrneho a spoločenského života mesta Zvolen.