Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Prijímacie skúšky, poplatky za štúdium


 
Prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025:

Tanečný odbor a literárno-dramatický odbor 29.05.2024 od  13,00 do 18,00 hodiny

Hudobný odbor a výtvarný odbor 30.05.2024 od 13,00 do18,00 hodiny

Pred príchodom na prijímacie skúšky vyplňte elektronickú prihlášku, odošlite, vytlačte si ju a podpísanú ju prineste so sebou.


O štúdium v tanečnom a výtvarnom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov, o štúdium v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od 6 rokov, pričom musia zároveň začať povinnú školskú dochádzku. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky.

Požiadavky:
Hudobný odbor:
Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa čistota intonačného prejavu, udržanie sa v tónine, sluchová analýza a rytmus (rytmické cvičenia - opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Výtvarný odbor:
Na talentové skúšky si deti prinesú obyčajné pastelky, voskovky alebo fixky. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, koncentrácia a cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor:
Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová aj verbálna pamäť, hlasový potenciál a tanečná improvizácia.

Literárno-dramatický odbor:
Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy www.zuszvolen.sk.

Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium je zákonný zástupca povinný prevziať si osobne na podpis.

Rozhodnutie o prijatí žiaka je záväzné. Ak sa rodič rozhodne pre akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, musí ju telefonicky alebo osobne nahlásiť vedeniu školy najneskôr do dvoch dní od zverejnenia výsledkov.

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215, ktoré bolo schválené 23.10.2023, s účinnosťou od 01.01.2024, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, prispieva:

1., zákonný zástupca na jedno nezaopatrené dieťa mesačne:

a) v prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch sumou 12,00 €
b) v základnom štúdiu v hudobnom odbore sumou 17,00 €
c) v základnom štúdiu v skupinových odboroch sumou 14,00 €
d) v rozšírenom štúdiu v hudobnom odbore sumou 21,00 €
e) v rozšírenom štúdiu v skupinových odboroch sumou 18,00 €
f) v skrátenom štúdiu (príprava na stredné a vysoké školy) vo všetkých odboroch sumou 25,00 €

Ak zákonný zástupca žiaka poskytne čestné vyhlásenie pre zber údajov inej základnej umeleckej škole, príspevok na štúdium tvorí trojnásobok sumy uvedenej v bode a - f.

2., v súlade s Internou smernicou ZUŠ č.1/2021 o výške príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdium v ZUŠ prispieva dospelá osoba nad 25 rokov mesačne:

a) na štúdium pre dospelých v hudobnom odbore sumou 65,00 €
b) na štúdium pre dospelých v skupinových odboroch sumou 50,00 €

Bližšie informácie o spôsobe a podmienkach platby sú uvedené v súboroch na stiahnutie, ktoré tvorí VZN č. 215 Mesta Zvolen a Interná smernica ZUŠ č.1/2021.