Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Hudobný odbor


33_odbor_hudobny.jpg
Hudobný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi prostredníctvom sústavnej aktívnej interpretácie, poprípade vlastnej tvorby a prostredníctvom osvojenia si základných a potrebných vedomostí získaných z oblasti hudobnej teórie, využívať hudbu ako prostriedok vzájomnej komunikácie i osobnej umeleckej výpovede.
Vzdelávací obsah odboru je tvorený očakávanými výstupmi, ktoré sú napĺňané vo vzájomne previazaných a podmieňujúcich sa oblastiach - individuálna interpretácia a tvorba, skupinová interpretácia a hudobná teória.
V oblasti individuálnej interpretácie a tvorby si žiak osvojí hru na nástroji, spev, prípadne hudobnú kompozičnú techniku. Žiak najprv získa elementárne hudobné návyky a zručnosti a následne ich rozvíja nielen ako sólista, ale aj ako spoluhráč v komornej alebo súborovej hre alebo v zborovom speve. Neskôr môže uplatniť získané znalosti a vlastný talent v oblasti improvizácie alebo kompozície. V oblasti hudobnej teórie si žiak osvojí hudobné názvoslovie, zoznámi sa s hudobnými dejinami a s hudobnými nástrojmi. Ako poslucháč koncertov alebo hudobných zvukových záznamov vníma množstvo podnetov v oblasti interpretácie, hudobných štýlov, žánrov a foriem, ktoré ho kultivujú do podoby hudobne vzdelaného človeka.