Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Slobodný prístup k informáciám


 
Základná umelecká škola koná a rozhoduje v súlade s nasledovnými zákonmi a predpismi:

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných umeleckých škôl, stredných škôl a školských zariadení
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Zákon č. 340/2015 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 94/2017 Z. z. o sťažnostiach
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 345/2018  Z. z. o verejnom obstarávaní
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch