Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Prijímacie skúšky, poplatky


 
Termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021 bude zverejnený po opätovnom začatí vyučovania podľa pokynov Ministerstva školstva SR!Pred príchodom na prijímacie skúšky vyplňte elektronickú prihlášku, odošlite, vytlačte si ju a podpísanú ju prineste so sebou.


O štúdium v tanečnom a výtvarnom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov, o štúdium v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od 6 rokov, pričom musia zároveň začať povinnú školskú dochádzku. Na posúdenie študijných predpokladov  sa konajú talentové skúšky.

Požiadavky:
Hudobný odbor:
Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa čistota intonačného prejavu, udržanie sa v tónine, sluchová analýza a rytmus (rytmické cvičenia - opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Výtvarný odbor:
Na talentové skúšky si deti prinesú obyčajné pastelky, voskovky alebo fixky. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, koncentrácia a cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor:
Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová aj verbálna pamäť, hlasový potenciál a tanečná improvizácia.

Literárno-dramatický odbor:
Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na vchodových dverách budovy školy a na webovej stránke. Oznámenie o prijatí žiaka je záväzné! Ak sa rodič rozhodne pre akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, musí ju telefonicky alebo osobne nahlásiť vedeniu školy najneskôr do dvoch dní od zverejnenia výsledkov.
Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium je zákonný zástupca povinný prevziať si osobne v termíne od 17. do 28. júna na sekretariáte školy.

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 178/2016, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:

- zákonný zástupca žiaka mesačne na jedno nezaopatrené dieťa:
a) v prípravnom štúdiu sumou vo výške 8,00 € (všetky odbory)
b) v základnom štúdiu v hudobnom odbore sumou vo výške 11,00 €
c) v základnom štúdiu v skupinových odboroch (VO, TO, LDO) sumou vo výške 8,00 €
d) v skrátenom štúdiu (príprava na stredné a vysoké školy) sumou vo výške 15 € (všetky odbory)
e) v rozšírenom štúdiu v hudobnom odbore sumou vo výške 14,00 €
f) v rozšírenom štúdiu v skupinových odboroch (VO, TO, LDO)sumou vo výške 11,00 €

- dospelá osoba do 25 rokov mesačne:
g) na štúdium pre dospelých v hudobnom odbore sumou vo výške 22,00 €
h) na štúdium pre dospelých v skupinových odboroch sumou vo výške 16,00 €

Na základe Smernice ZUŠ č. 3/2013 o výške príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdium v ZUŠ prispieva:

- dospelá osoba nad 25 rokov mesačne:
i) na štúdium pre dospelých v hudobnom odbore sumou vo výške 55,00 €
j) na štúdium pre dospelých v skupinových odboroch sumou vo výške 40,00 €

- ak zákonný zástupca žiaka poskytne čestné vyhlásenie pre zber údajov inej základnej umeleckej škole, výška príspevku na štúdium môže byť stanovená na trojnásobok sumy uvedenej v bode a - h, v súlade so VZN Mesta Zvolen č. 111 a Internej smernice č. 3/2016.

Banka: VÚB
Číslo účtu: SK98 0200 0000 0000 0253 5412