Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


 

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

Pridané: 2020-01-30 11:24:00


Základná umelecká škola, Nádvorná 10, vyhlasuje v zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samospráva, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. VOĽBY DO RADY ŠKOLY.

Uskutočnia sa:

- z radu pedagogických zamestnancov dňa 3. februára 2020 v miestnosti č. 62 na 2. poschodí o 9,00 hodine

- z radu nepedagogických zamestnancov dňa 3. februára 2020 v miestnosti č. 62 na 2. poschodí o11,00 hodine

- z radu rodičov 19. marca 2020 v koncertnej sále č. 69 na 2. poschodí o 17,00 hodine

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka