Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2019/20


Dôležité oznamy - poplatky a záverečné hodnotenie žiakov

Pridané: 2020-05-26 12:19:00

1. V súlade s nariadením ministra školstva SR, zo dňa 28.4. 2020, z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania neumožňujú naplniť ciele niektorých vyučovacích predmetov kvalitnou plnohodnotnou realizáciou, nebudú v ZUŠ Zvolen na konci školského roka 2019/2020 hodnotené nasledovné predmety:
HO - štvorručná hra, komorná hra, hra v orchestri, hra v súbore, zborový spev, obligátny nástroj a voliteľný predmet
VO - grafika a modelovanie
TO - tanečná prax
LDO - pohyb a práca v súbore

2. Počas trvania krízovej situácie, Mesto Zvolen, ako zriaďovateľ ZUŠ, umožňuje oslobodenie od úhrady príspevku na štúdium v ZUŠ. Oslobodenie je možné, ak žiak ZUŠ pri prerušení prevádzky školy počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania ani jedenkrát nevyužil školou ponúknutú formu dištančného vzdelávania. O splnení nároku na oslobodenie od úhrady písomne rozhodne riaditeľ školy na základe záznamov v pedagogickej dokumentácii.